Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5?

0
41

Mục lục bài viết

Bác Nam có một mảnh vườn hình vuông dự định trồng rau. Để thuận tiện cho việc lấy nước tưới rau bác Nam đã đào ở chính giữa khu vườn một cái ao cũng hình vuông và khoảng từ cạnh các cạnh ao đến các cạnh của mảnh vườn đều bằng 12m. Biết rằng dt còn lại của mảnh vườn là 720m vuông. Tính dt của mảnh vườn hình vuông ban đầu.

Giúp tui nhanh nhất có thể nhé

10/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số tự nhiên a biết a chia 3 dư 2, chia 5 dư 4, chia 8 dư 7 nên a 1 chia hết cho a nhỏ nhất?

  Tìm số tự nhiên a biết a chia 3 dư 2, chia 5 dư 4, chia 8 dư 7 nên a 1 chia hết cho a nhỏ nhất?

  12/11/2022 |   2 Trả lời

 • Tính số tự nhiên có 2 chữ số biết số đó chia cho tổng các chữ số của nó thu được 7 dư 6.

  Tính số tự nhiên có 2 chữ số biết số đó chia cho tổng các chữ số của nó thu được 7 dư 6Giải hộ em với ạToán 6 ạ

  12/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số tự nhiên để biểu thức: a=15/2n+1 có giá trị là 1 số tự nhiên

  tìm số tự nhiên để biểu thức                                                                                                                           a=15/2n+1 có giá trị là 1 số tự nhiên

  23/11/2022 |   2 Trả lời

 • Giải: (xleft( {x – 3} ight) – {left( {3 – x} ight)^2} = 27)

  x(x-3)-(3-x)2=27

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số tự nhiên n biết n+2 chia hết cho n-1

  tìm số tự nhiên n biết n+2chia hết cho n-1

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm STNnhỏ nhất có 3 chữ số sao cho chia 14 dư 5, chia 13 dư 8

  Có thể bạn quan tâm

  • 1 quả cam sành bao nhiêu calo?
  • Piano có bao nhiêu tiền?
  • Football Manager 2023 có trên bảng điều khiển không?
  • Diện tích lãnh thổ là bao nhiêu?
  • Bắt wifi giá bao nhiêu

  tìm STN nhỏ nhất có 3 chữ số sao cho chia 14 dư 5, chia 13 dư 8

  03/12/2022 |   1 Trả lời

 • BT5: Tính tổng

  a) 1+2-3-4+5+6-7-8+……+1998-1999-2000+2021

  b) 1-3+5-7+9-11+…….-1999-2001

  04/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho biết n và 2n+3 không nguyên tố cùng nhau, tìm ƯCLN của n và 2n+3

  Cho biết n và 2n+3 không nguyên tố cùng nhau, tìm ƯCLN của n và 2n+3

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số nguyên x biết

  -12+3(-3+7)= -18

  (-4).x2 + 1= -15

  (2×3+5)-7= -18

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm x,y nguyên:

  Tìm x,y nguyên:

  1, (x-5).(y+4)= -7

  2, (2x +1).(y-5)= -5

  12/12/2022 |   1 Trả lời

 • Biết a là số dư khi chia một số bất kì cho 7, a không thể nhận giá trị nào?

  Táinmrnene

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x, y thuộc Z: 4x-3)(y-4)=17

  (4x-3)(y-4)=17

  17/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 có số dư lần lượt là 2,4,6

  tìm số tự nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 có số dư lần lượt là 2,4,6

  18/12/2022 |   1 Trả lời

 • Một mảnh đất hình vuông ABCD được mở rộng về bốn phía, mỗi phía 5m thành hình vuông. Phần diện tích tăng thêm là (400m^2). Tính diện tích và chu vi của hình vuông ban đầu?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ƯCLN((n^2+n; 2n+1))

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ước của -12,-10,17,-11.

  a) Tìm ước của -12,-10,17,-11

  b) tìm ước chung (-16,24)

  c) tìm bốn bội của -7,8

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hãy dùng sáu số 5, dấu các phép tính, dấu ngoặc để viết thành dãy tính có kết quả là: 100; 50; 15.

  Hãy dùng sáu số 5, dấu các phép tính, dấu ngoặc để viết thành dãy tính có kết quả là 100; 50; 15.

  Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5?

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tính: 125.(-24)+ 24.225

  125.(-24)+ 24.225

  26/12/2022 |   2 Trả lời

 • Tìm các số nguyên n sao cho 2n chia hết cho n+5.

  Tìm các số nguyên n sao cho 2n chia hết cho n+5

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh (2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}) chia hết cho -6

  Chứng minh (2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}) chia hết cho -6

  10/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tính: -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+… + 98 ( -99)

  -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+… + 98 ( -99)

  giúp tui giới mọi người SOS

  13/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau: A = ( x – 2 ) ² + ( y + 3) ²

  Bài 2 : Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau a) A = ( x – 2 ) ² + ( y + 3) ² b) B = ( 5 – x ) ² + ( y -1) ² – 5 Bài 3

 • programming
  bao nhiêu