Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Đắk Nông

0
115

/* custom css */
.tdi_2.td-a-rec{
text-align: center;
}.tdi_2 .td-element-style{
z-index: -1;
}.tdi_2.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_2.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {
.tdi_2.td-a-rec-img {
text-align: center;
}
}

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Đắk Nông cập nhật đến 07/2023 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm thành phố Gia Nghĩa và 7 huyện : Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk R’lấp, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức.

Theo Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của UBND Đắk Nông ngày 20/12/2021 và Quyết định 19/2023/QĐ-UBND ngày 14/06/2023. Diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

Đối với thửa đất ở

Diện tích, kích thước tối thiểu của các thửa đất hình thành sau khi tách thửa (không tính diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn các công trình công cộng) phải đảm bảo:

a) Đối với đất ở tại đô thị (các phường, thị trấn): Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới đường đỏ từ 19 mét trở lên thì diện tích các thửa đất sau khi tách thửa không nhỏ hơn 55 m2, kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông không nhỏ hơn 5 mét, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 mét; thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới đường đỏ nhỏ hơn 19 mét (hoặc chưa có quy định về chỉ giới đường đỏ) thì diện tích các thửa đất sau khi tách thửa không nhỏ hơn 50 m2, kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông không nhỏ hơn 4 mét, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4 mét.

b) Đối với đất ở tại nông thôn (các xã): Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa không nhỏ hơn 100 m2, kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông không nhỏ hơn 5 mét, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 mét.

c) Trường hợp thửa đất ở đã có nhà ở riêng biệt thì thửa đất mới hình thành sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

– Đối với các phường, thị trấn: Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới đường đỏ từ 19 mét trở lên phải đảm bảo diện tích tối thiểu sau khi tách thửa không nhỏ hơn 45 m2 kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông không nhỏ hơn 5 mét, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 mét; thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới đường đỏ nhỏ hơn 19 mét (hoặc chưa có quy định về chỉ giới đường đỏ) phải đảm bảo diện tích tối thiểu sau khi tách thửa không nhỏ hơn 36 m2, kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông không nhỏ hơn 4 mét, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4 mét.

 Đối với các xã: Diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành sau khi tách thửa không nhỏ hơn 60 m2, kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông không nhỏ hơn 4,5 mét, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4,5 mét.

Đối với thửa đất nông nghiệp

a) Trường hợp thửa đất thuộc quy hoạch đất nông nghiệp thì diện tích, kích thước của các thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải đảm bảo như sau:

– Đối với các phường, thị trấn: Diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 500 m2; kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông (nếu có) tối thiểu không nhỏ hơn 5 mét.

– Đối với các xã: Diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 1.000m2; kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông (nếu có) tối thiểu không nhỏ hơn 6 mét.

b) Trường hợp thửa đất thuộc quy hoạch đất ở, đất thương mại, dịch vụ thì các thửa đất hình thành sau khi tách thửa đối với các phường, thị trấn phải đảm bảo diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 300 m2, kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông (nếu có) không nhỏ hơn 5 mét; đối với các xã phải đảm bảo diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 400 m2, kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông (nếu có) không nhỏ hơn 6 mét.

c) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất sang đất ở, đất thương mại, dịch vụ thì phải tách thửa; diện tích, kích thước của các thửa đất sau khi tách phù hợp với quy hoạch đất ở, đất thương mại, dịch vụ thì phải đảm bảo diện tích, kích thước quy định tại điểm a và b, khoản 1 Điều này; thửa đất chuyển mục đích sử dụng phải tiếp giáp đường giao thông; trường hợp diện tích đất không phù hợp quy hoạch đất ở, đất thương mại, dịch vụ thì được tồn tại thửa đất theo diện tích thực tế. Phần diện tích đất thuộc quy hoạch hành lang bảo vệ an toàn các công trình công cộng (nếu có) được tách cùng với thửa đất chuyển mục đích và thể hiện chung trên Giấy chứng nhận.

Đối với thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

a) Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

b) Trường hợp đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì việc tách thửa được thực hiện theo chủ trương đầu tư hoặc phương án đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận.

Ngoài ra :

Đối với thửa đất có đất ở kết hợp với mục đích khác (đất ở kết hợp với đất nông nghiệp, đất ở có vườn, ao) thì các thửa đất sau khi tách có diện tích đất ở phải đảm bảo diện tích, kích thước quy định tại khoản 1 Điều này, phần diện tích đất nông nghiệp được tách theo đất ở và thể hiện chung trên cùng Giấy chứng nhận với thửa đất ở. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng thêm diện tích từ đất nông nghiệp, đất vườn ao sang đất ở thì không phải thực hiện thủ tục tách thửa, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa.

Đối với nơi đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, quy hoạch nông thôn mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì các thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích, kích thước mà quy hoạch hoặc phương án mặt bằng phân lô đã xác định; trường hợp quy hoạch không xác định diện tích, kích thước phân lô cụ thể thì các thửa đất hình thành sau khi tách thửa theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này”.

Quyết định Quyết định 22/2021/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 31/12/2021 và thay thế Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 08 năm 2019.

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

Quyết định 19/2023/QĐ-UBND

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND

Theo ashtechservice.com – Tách thửa Đắk Nông

4.8/5 – (6 bình chọn)

The post Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Đắk Nông appeared first on Cửa Sổ Tin Học.